ITmonit specjalistyczne narzędzie do racjonalizacji zarządzania infrastrukturą IT

Technologia jest jednym z wielu czynników determinujących rozwój gospodarczy. Rozwój ten ma decydujące znaczenie dla mikro i małych przedsiębiorstw ponieważ określa standardy, które z jednej strony go stymulują, z drugiej zaś, w kwestii racjonalizacji zarządzania infrastrukturą IT, okazują się barierą. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być opór przed wdrażaniem innowacji we własnej organizacji, lub co wynika z specyfiki takich firm gotowość i chęć do działania, inicjowania i testowania nowych rozwiązań służących do racjonalizacji zarządzania infrastrukturą IT przy jednoczesnym braku zasobów sprzętowych, kadrowych, finansowych oraz czasu. Z tego względu ograniczenia przed jakimi stają mikro i małe firmy są złożone, a największym wyzwaniem przed jakim stoją, z perspektywy gospodarczej, jest tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Często korzystając z różnorakiego sprzętu zapominamy, że także jego działanie ma wpływ na efektywność oraz bezpieczeństwo naszej pracy, które przekładają się na tworzenie i utrzymywanie wspomnianej przewagi. Dlatego tak istotne jest oparcie w  narzędziu ITmonit opracowanym dzięki wysiłkowi i branżowemu doświadczeniu firmy NEXT SERVICES. Rozwiązaniu stworzonemu z myślą aby dać pewność, że będąc specjalistycznym narzędziem do zarządzania infrastrukturą IT zagwarantuje ono jej zracjonalizowanie obszaru i jednocześnie przysłuży się do jej innowacyjnego współtworzenia.

Różna skala – te same potrzeby

Różnice, które występują między mikro i małymi firmami, a średnimi i dużymi, wynikają głównie ze skali prowadzonej działalności. Łączy je natomiast fakt korzystania z usług firm zewnętrznych. Jednakże w przypadku organizacji posiadających zaplecze finansowe i świadomość racjonalnego zarządzania infrastrukturą IT, nie ma to charakteru stricte tymczasowego. Usługi te opierane są na przemyślanej decyzji inwestycyjnej, będącej nieraz kompleksowo prowadzonym outsourcingiem zabezpieczonym umową o poufności (NDA), jak i gwarantowanym poziomem jakości świadczenia usługi (SLA). W takich okolicznościach efektywnie prowadzona działalność może zostać uznana za innowacyjną w kontekście zarządzania infrastrukturą IT, co więcej jej wzmożona racjonalizacja skutkować może drugim działaniem, dzięki np. standaryzacji sprzętu, do którego producent (np. IBM, CISCO, DELL)  przewidział oprogramowanie do monitorowania jego parametrów i w konsekwencji osiągnięcia dodatkowej kontroli. Ukierunkowanie na taką formę zarządzania, jest obarczone dużymi kosztami, dlatego mikro i małym firmom nie sposób wdrożyć jest powyższy mechanizm.

Niemniej dla nich potrzebny jest także zestaw narzędzi do osiągnięcia najbardziej zbilansowanej formy zarządzania, dostosowanej do ich wymagań, potrzeb i możliwości finansowych, które będą przede wszystkim intuicyjne w obsłudze dla użytkownika niezwiązanego z branżą IT. Sektor MSP w dużej części opiera się na sprzedaży detalicznej, będącej dobrym przykładem, że dobrze prowadzony biznes musi być prowadzony sprawnie z największym poświęceniem dla rdzenia działalności, dlatego nie ma w nim miejsca na chłonięcie akademickiej wiedzy, jak powinna zostać skonfigurowana sieć lokalna lub komputer, czy smartphone oraz jak istotne są proaktywne działania w kontekście ochrony istniejącej infrastruktury IT dla bezpieczeństwa strategicznych danych.

Wyżej przytoczony aspekt standaryzacji sprzętu, na który pozwolić mogą sobie organizacje z większymi możliwościami finansowymi jest nierealny i zdrowo rozsądkowo nieosiągalny dla podmiotów MSP, ponieważ prowadzi do homogeniczności infrastruktury, ograniczenia jej skalowalności, jak i ograniczenia możliwości wyboru producentów sprzętu i narzędzi prewencyjno-serwisowych, które przez nich są oferowane. Wiadomym natomiast jest, że posiadany przez nie budżet ma ograniczenia, co wymusza wybory i kryteria zakupowe określone przez najniższą cenę i parametry spełniające jedynie podstawowe potrzeby operacyjne. Dlatego system do monitorowania pracy infrastruktury musi uwzględniać szeroką gamę urządzeń dostępnych na rynku, którą wykorzystuje grupa docelowa odbiorców systemu do zarządzania infrastrukturą, a także nie może implikować swoim wdrożeniem konieczności ujednolicania systemu operacyjnego do określonego typu i wersji. Z tego względu e-monitoring i e-pomoc, czyli dwie niezależne e-usługi ITmonit doskonale spełnią powyższe wymagania jak i wypełniają niszę, niezagospodarowaną przez drogie rozwiązania. ITmonit zawiera platformę, narzędzia i dostawców w innowacyjnym modelu zarządzania e-usługą niezależnie od jej dostawcy oferując przy tym swobodę działania klientom, jak i współpracujących z nimi dostawcami/outsourcerami. Jednym z efektów dostarczenia tak otwartej platformy jest uniezależnienie mikro i małych przedsiębiorstw od jednego dostawcy usług i/lub sprzętu. Kolejnymi są elastyczność, automatyzm, intuicyjność, kompatybilności i bezpieczeństwo, na które składają się funkcjonalności e-monitoringu i e-pomocy.

Kluczowe funkcjonalności to monitorowanie parametrów urządzeń, inwentaryzacja sprzętu, powiadomienia o przekroczeniu progów parametrów optymalnych, pomoc zdalna, jak i dynamicznie generowane raporty. Współbieżnie z nimi funkcjonuje moduł Helpdesk wspomagający logistykę obecnie prowadzonych, jak i zarchiwizowanych działań serwisowych. Ważnymi cechami są również całoroczna i nieprzerwana dostępność usług, kompatybilność z większością sprzętu dostępnego na rynku, a także uwzględnienie urządzeń mobilnych z systemem Android. ITmonit wykrywa urządzenia, które są podłączone do sieci, dzięki czemu mamy do nich wgląd niezależnie od fizycznego umiejscowienia, co jest istotnym elementem w popularnym, w chwili obecnej, systemie pracy zdalnej. Architektura systemu uwzględnia także zarządzanie gwarancjami komponentów, oprogramowaniem, jak i jego aktualizacjami.

W przypadku zarządzania infrastrukturą IT, nie należy widzieć jedynie kosztów przedstawianych z wizją rozwoju na zakup sprzętu w nowym kwartale rozliczeniowym, ponieważ jest on generowany przy współudziale dobrze nawiązanego kontraktu z dostawcą, sprawnej i stałej obsłudze awarii, jak i również przy współudziale narzędzi do jego zarządzania, monitorowania i kontrolowania. Dzięki temu ITmonit wychodzi naprzeciw mikro i małym przedsiębiorstwom, aby skala prowadzonej działalności nie ograniczała możliwych do zrealizowania potrzeb w horyzoncie jutra…