Skutecznie Zarządzanie Infrastrukturą IT – raportowanie. Część 2

Platforma, która ma realizować dewizę Skutecznego Zarządzania Infrastrukturą IT musi opierać się na innowacyjnych rozwiązaniach dostępu do aplikacji, łatwości w konfiguracji i wielości dostępnych narzędzi. Jednym z nich, w ITmonit, są dynamicznie generowane raporty, z których można korzystać z poziomu e-pomocy i e-monitoringu. Raportowanie jest podstawą głębszego zaznajomienia się z wnioskami płynącymi z inwentaryzacji urządzeń i oprogramowania oraz ich eksploatacji. Umożliwiają one podjęcie decyzji, które opierają się na konkretnych danych. Dobrze obrazują to np. informacje na temat ilości podjętych zgłoszeń gwarancyjnych (podzespołów, urządzeń itd.) pozwalając w kolejnych przedsięwzięciach zakupowych uwzględnienie innego, rozszerzonego, serwisu, czy też urządzeń, które w perspektywie czasu będą w eksploatacji tańsze, trwalsze i wydajniejsze.

W ITmonit możemy korzystać z następujących raportów:

1)      Raport stanu infrastruktury IT – zbiera dane nt. urządzeń, które są podłączone do sieci. Dostępny jest on dla outsourcera oraz korzystającej z jego usług organizacji. Analogicznie, korzystać z niego może samodzielny administrator firmy. Gromadzone dane dotyczą: a) rodzaju sprzętu, b) parametrów kluczowych (np. temperatura), c) wartości parametru monitorowanego, d) działania urządzenia w zakresie optymalnych wartości.

2)      Raport bieżących działań serwisowych – dotyczytoczących i zakończonych zgłoszeń serwisowych, uwzględnione w tym zakresie są rekordy obejmujące: a) datę powstania, b) nadany numer porządkowy, c) tematy zgłoszeń, d) ostatnią informację odnośnie podjętego działania, e) kategorię zgłoszenia (status wysoki lub niski), f) dane urządzenia, parametr i jego wartość poza zakresem oraz zakładane wartości optymalne. Raport pozwala gromadzić pełne dane dotyczące zgłoszenia od momentu powstania do jego zakończenia. Outsourcer i organizacja dysponuje, dzięki niemu pełną historią awarii. Stanowi on także rzeczywisty mianownik służący do weryfikacji obsługującego outsourcera (podstawa rozliczenia) i własnego administratora.

3)      Raport stanu interfejsów sieciowych – udostępnia informacje od urządzeń wchodzących w skład infrastruktury i podłączonych do sieci. Pozwala outsorcerowi oraz administratorowi w przypadku stacji roboczych przeanalizować, które z nich mają dostęp do Internetu, jak nazywają się interfejsy sieciowe i czy są one włączone lub wyłączone. Także zgromadzone są wartości transmisji danych (wysyłanie i odbieranie), z  uwzględnieniem daty ich zmiany.

4)      Raport usterek – pozwala wyszczególnić działania serwisowe, które miały miejsce w wybranym przez organizację lub outsourcera okresie. Po uściśleniu jaki zakres czasowy należy przeanalizować (data początkowa – data końcowa) raport zostanie wygenerowany w postaci rekordów z następującymi informacjami: a) nazwa urządzenia, b) nadany numer zgłoszenia, c) jego tytuł, d) data ostatniej aktualizacji zgłoszenia, e) ilość godzin, które były potrzebne do realizacji zadania. Dodatkowo raport uwzględnia informacje kiedy i które urządzenie było dodane, lub usunięte z sieci organizacji.

5)      Raport zmian w infrastrukturze – uwzględnia wszystkie zmiany w sieci urządzeń należących do organizacji. Outsourcerowi lub administratorowi dostarczy pełne dane odnośnie nazw urządzeń oraz daty ich usunięcia lub dodania.

6)      Raport stanu aktualizacji – jest istotny z perspektywy bezpieczeństwa, stabilności i wydajności pracy, ponieważ sygnalizuje które urządzenia mogą być objęte zagrożeniem potencjalnego ataku przez lukę w oprogramowaniu wykorzystywaną przez wirusy. Analogicznie, wydajność pracy może być większa dzięki zaktualizowaniu oprogramowania użytkowników czyniąc ich pracę łatwiejszą i efektywniejszą. Rekordy raportu dotyczą nazwy urządzenia, oprogramowania i daty instalacji. Znaleźć można w nim również dane o instalacji lub zainstalowanej aktualizacji. Obejmują one instalację/aktualizację systemu operacyjnego (np. aktualizacja servicepack) oraz instalację/aktualizację innego oprogramowania (np. Word, Photoshop i inne).

7)      Raport zainstalowanego oprogramowania i raport licencji –  to dwa niezależne raporty zbierające informacje dotyczące oprogramowania, które zostało wykryte przez agenta zainstalowanego na urządzeniu. Rekordy tych raportów odnoszą się do urządzenia, oprogramowania i daty instalacji (z tą różnicą, że raport licencji konkretyzuje nazwę i wersję zainstalowanych programów). Pozwalają outsourcerowi i administratorowi inwentaryzować programy, licencje i systemy operacyjne pod kątem ich legalności, aktualności, a także reagować w przypadku, kiedy użytkownicy dokonali samowolnej instalacji programu, który może narazić firmę na duże straty finansowe w przypadku audytu legalności.

 

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT nie jest możliwe bez dostępu do zróżnicowanych i syntetycznych raportów. Omówione powyżej dostarczają kluczowe dane obejmujące najważniejsze kwestie związane z bieżącym utrzymywaniem infrastruktury firmy. Pozwalają organizacji, administratorowi oraz outsourcerowi efektywniej realizować działania serwisowe, zakupowe i inwentaryzacyjne, dlatego możliwa jest redukcja kosztów ponoszonych na doraźną obsługę w przypadku awarii, zwiększenie kontroli, bezpieczeństwa oraz wydajności pracy.